Trafikledsverket

Digitalisering av analoga arkivmaterial och vidare bearbetning av digitalt material enligt kraven från Riksarkivet. 576 hyllmeter dokumentmaterial och över 200 000 stora ritningar eller kartor, varav en del är i dåligt skick och av sprött material.

St Michel

Digitalisering och metadatahantering av bygglovarkivet hos byggkontrollmyndigheten i staden Mikkeli, cirka 600 hyllmeter.

Samkommun inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Digitalisering av gamla, känsliga patientdokument och fortsatt förädling av materialet, 320 hyllmeter, cirka 3,5 miljoner bilder.

 

Riksdagens bibliotek, arkiv

Mikrofilmning och skanning av utskottshandlingar samt mikrofilmning av röstlistor från plenimöten och mikrofilmning av kanslikommissionens protokoll.

Åbo stad

Byggnadslovritningarnas skanning och vidareförädling av materialet.

Institutet för de inhemska språken, namnarkivet

Lagring av metadata för ortnamnssedlar i namnarkivet, totalt cirka 2,7 miljoner namnsedlar.

Koncernförvaltningen vid Jyväskylä stad

Digitalisering av stadsarkivets pappersmaterial och fortsatt förädling av materialet. Bland annat handskriva protokoll i dåligt skick från 1800-talet.

 

Koneviesti

Digitalisering av gamla årgångar av tidningen Koneviesti till digitala tidningar.

 

Naturhistoriska centralmuseet

 Digitalisering av Ringmärkningsbyråns ringmärkningsformulär på papper och inbundna fyndbrev.  Band och lösa formulär av olika ålder och skick.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Digitalisering av arkivsamlingar som tillhör Finlands svenskspråkiga kulturarv, inklusive brev, manuskript, fotografier och böcker.

Vasabladet, Österbotten Tidning, Syd-Österbotten

Skanning av mikrofilmrullar av dålig kvalitet från slutet av 70-talet av svenskspråkiga dagstidningar i Kust-Österbotten fram till i dag, cirka en miljon filmrutor.

Industri- och produktionsanläggningar

Mikrofilmning och digitalisering av tekniska tillverkningsritningar sedan 1980.

 

Församlingarna

Mikrofilmning och digitalisering av kyrkböcker och familjeblad samt lagring av metadata. Material från över 360 församlingar, tiotals miljoner bilder.